Bắt đầu một topic mới

Facebook comment không hoạt động

Một số trường hợp FB Comment không hoạt động : 


1. Kiểm tra trước xem bot có hoạt động không ? => bấm bắt đầu xem tin nhắn mở đầu có nhảy ra không / nếu không thì chọn cấu hình => làm mới quyền fb


2. Kiểm tra xem hình ảnh đó được tải lên từ đâu ? Nếu là từ điện thoại thì không được


3. Bài post đó có dạng album 

4. Bài post đó gồm video & hình ảnh


Một số trường hợp khác tại đây : https://support.harafunnel.com/support/solutions/articles/42000043676

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận