Bắt đầu một topic mới

Xem báo cáo trên Hararetail mới.

Khi xem báo cáo trên Hararetail và omni thấy số liệu khác nhau là do: 

Báo cáo retail hiện đang lấy theo báo cáo theo ngày giao dịch trên omni cho tất cả số liệu. Ngoại trừ số đơn hàng, vì đơn hàng là lấy theo ngày đặt hàng (hôm đó đặt bao nhiêu đơn thì sẽ cộng vào, ko tính cho ngày khác: hoàn trả, COD,...)

--> Để xem báo cáo đúng thì trên omni xem báo cáo tài chính --> theo ngày giao dịch

Link tham khảo:  https://gitlab.haravan.com/qc/haravan_problem/-/issues/3539 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận