Bắt đầu một topic mới

Doanh thu đóng ca không chính xác

Problem:  Khách hàng thao tác kết ca ở Hararetail nhưng doanh thu kết ca không đúng.


=> Kiểm tra trong khoảng thời gian khách hàng lọc có phát sinh đơn hàng được tạo từ App Hararetail không? Vì ứng dụng chưa có chức năng mở, đóng ca như Retail desktop nên chị tạo đơn ở App sẽ chưa được ghi nhận doanh thu trong ca. Nếu kiểm tra trường hợp này rồi những số liệu vẫn lệch thì team báo cho dev nha. 

Ticket tham khảo:  https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/191288 


Một số lưu ý liên quan đến ca bán hàng trong hararetail:


1. Đơn hàng không ghi nhận trong ca bán hàng:

- Đơn hàng từ mobile

- Đơn hàng từ kênh bán hàng POS được tạo trong Omni

* Hiện team đang tìm cách để khách hàng phân biệt được nguồn tạo đơn


2. Ghi nhận trong ca, nhưng không ghi trong báo cáo Omni:

- Đơn hàng xóa


3. Mua online trả offline cùng chi nhánh/khác chi nhánh:

- Omni và Retail đều chỉ ghi nhận kênh bán hàng, ko ghi nhận kênh trả hàng.

- Nhưng Retail ghi nhận dòng tiền phát sinh tại cửa hàng, nên báo cáo Retail và Omni sẽ khác nhau về hoàn trả và thực nhận.

* Đối với vấn đề ca bán hàng, team có thể tư vấn với khách hàng nếu Ca bán hàng = tiền trong két = báo cáo Retail tức là đúng.

* Khách có thể kiểm tra đơn hàng mua online trả offline bằng cách này:

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận