Bắt đầu một topic mới

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRƯỜNG HỢP EMAIL RƠI VÀO HỘP THƯ SPAM

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRƯỜNG HỢP EMAIL RƠI VÀO HỘP THƯ SPAMHiện có nhiều trường hợp email tự động Cửa hàng gửi đến khách hàng (như email xác nhận tài khoản, xác nhận đơn hàng, thông báo trạng thái vận chuyển,...) bị rơi vào hộp thư rác (spam).


Nguyên nhân: Các nhà cung cấp email có hệ thống tự động lọc ra các email không mong muốn được gửi hàng loạt, còn được gọi là "thư rác". Email được gắn cờ là thư rác thường được lọc vào một thư mục riêng. 


Bộ lọc thư rác khác nhau tùy theo nhà cung cấp và nhà cung cấp email có được gắn cờ hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Không có cách nào để đảm bảo email của người gửi sẽ không bị đánh dấu là spam, nhưng có thể áp dụng 1 vài giải pháp để hạn chế vấn đề này.


 Để giảm thiểu trường hợp này, nhà bán hàng có thể cân nhắc các thao tác sau:


  • Sử dụng email với domain là của shop, không nên sử dụng các email cá nhân (free) như gmail.com, yahoo.com, outlook.com ,.....  •  Trỏ record TXT với nội dung: v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzAhMSKjcZxxJknA8vpt0LcPFgKmz2BJtU14yEnxdSR0MHX+XVq0AEuuCph6K8pOO2GY0n5b01JcQ4Hksyq2O+iqa9gw9lrVTEwCDB7cNrQIs9mcDiIE/crVLApF/M2aY9nyGHL5o+x8jlCAMz1rNwJsv7KSisUtyXGWxgi7Bvwvj5Ytgqo5KrN8YM3RZw0L6Lo0qz8TT8MMTiM5si131AOmScRUjCEkBfxrSb7zfx2vt/6ZDodcnxGvGxytUuQXervCLAhTjW4ONQrX6wkuya/ei3PfRE/whPmBbdIzfEek8j15FO/VokJx57TvqiCmXnuFm8L2Y3xoH3Yn4bOP+tQIDAQAB

  • Host đều là @
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận