Bắt đầu một topic mới

Phân quyền tài khoản nhân viên

Problem: Tài khoản nhân viên được phân quyền chỉ định ở kho A nhưng nhân viên này vẫn thấy đơn đã được điều chuyển qua B 


Reason: kho mặc định nhận đơn hàng của hệ thống đang vào kho A, tài khoản nếu đang được phân quyền trên kho đó nên cho dù chuyển cửa hàng trên đơn hàng sang kho khác thì tài khoản đó vẫn sẽ thấy đơn đó. Đây là rule của hệ thống và không phải bug. 


Case tham khảo:  https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/179096 đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận