Bắt đầu một topic mới

Xuất dữ liệu vận chuyển

A. Vấn đề:


Khách hàng báo xuất file vận chuyển hơn 10 ngày không thấy đổ về email.


B. Giải pháp:


1. Hướng dẫn khách check hộp thư rác (spam)

2. Kiểm tra xem mail của khách có chặn mail mailer@myharavan.com không

3. Trường hợp vẫn chưa được thì báo Haravan kiểm tra

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận