Bắt đầu một topic mới

Xuất dữ liệu vận chuyển

A. Vấn đề:


Khách hàng báo xuất file vận chuyển hơn 10 ngày không thấy đổ về email.


B. Giải pháp:


- Khách muốn xuất file theo tuần/ hoặc theo bộ lọc  thì chọn theo các bước sau:
- Khách muốn xuất dữ liệu theo quý hoặc tháng phải chọn đúng tab "Tất cả phiếu giao hàng" thì dữ liệu mới đổ về được:đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận