Bắt đầu một topic mới

Cập nhật phiên bản sản phẩm không lưu log

Hiện tại khi cập nhật sản phẩm sẽ lưu log trong Tổng quan > Hoạt động.

Tuy nhiên, khi chỉ cập nhật Phiên bản sản phẩm sẽ không lưu lại log.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận