Bắt đầu một topic mới

Haraloyalty

Problem: Không gửi được tin nhắn trong Haraloyalty. Đã cấu hình email theo phương thức SMTP ở hướng dẫn nhưng khi gửi vẫn báo thất bại

Solution: 

- B1: Vào link Cài đặt tài khoản google https://myaccount.google.com/

- B2: Click vào mục Security(Bảo mật)

- B3: Ở mục Đăng nhập vào Google(Signing to Google) | kiểm tra mục "2-Step Verification" đang có status On không (nếu status là Off thì yêu cầu KH xác thực tài khoản rồi tiếp B4)

- B4: Nếu B3 đang status là On => thì click vào mục Password App(Mật khẩu ứng dụng)

-  B5: Nhập mật khẩu Gmail của bạn để xác thực lần nửa 

- B6: Tại màn hình Mật khẩu ứng dụng (App passwords) => chọn ứng dụng (Select app) => rồi chọn Other(custom name)

- B7: Ở đây nhập tên shop HaraLoyalty của bạn vào (vd: "shopABC") => sau đó click TẠO(GENERATE)

- B8: Tại popup Tạo mật khẩu ứng dụng(Generated app password) hiển thị Password khoanh đỏ => bạn lấy mật khẩu đó áp dụng vào tài khoản Gmail trong cấu hình SMTP của HaraLoyatly

- B9: Vào trong cấu hình SMTP trong HaraLoyalty, bạn thay thế mật khẩu vừa nhận được => rồi cập nhật lại cấu hình


Giải thích các thông số trong Haraloyalty:


- Tổng số thành viên: ở đây có nghĩa là tổng số lượng thành viên đã được kích hoạt có trong loyalty

- Thành viên mới: dựa theo hiển thị trên loyalty: có nghĩa là số lượng KH đã được kích hoạt là thành viên trong khoảng thời gian được lọc

- Khách hàng mới: là khách hàng chưa được kích hoạt thành khách hàng thân thiết

- Khách hàng mới khác với thành viên mới dựa theo hiển thị trên loyalty có 2 trường hợp sẽ hiển thị:

+ Khách hàng đang là KH của haravan nhưng chưa là thành viên của loyalty, và phải phát sinh ít nhất 1 đơn hàng (nhưng không được tích điểm).

 + Khách hàng đã kích hoạt thành viên và có ít nhất 1 đơn hàng (được tích điểm)


Nếu lọc tổng hợp thành viên trên theo bộ lọc là 7 ngày gần đây theo thành viên, thì công thức sẽ được tính như sau: 

Hiện tại rule của loyalty đang lọc theo “7 ngày gần đây”: là tính từ hiện tại + 6 ngày trước chứ không phải là từ T2 tuần trước đến T2 tuần này. 


VD:

- Tuần 1: từ T2 - CN => có 500 KH mới (trong đó ngày thứ 2 đã có 100 KH)

- Tuần 2: Bắt đầu report => tuần này thì bộ lọc sẽ hiển thị con số được tính từ T3 -> hiện tại ( sẽ có 400 KH của tuần vừa rồi không tính T2 + ngày hiện tại report)


Ticket tham khảo: https://support.haravan.com/a/tickets/168643đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận