Bắt đầu một topic mới

Chức năng hiển thị tồn kho chi tiết trong đơn hàng

Chức năng show tồn kho trong đơn hàng chỉ show thông tin của 1 số kho đầu, không show hết tất cả các kho, các kho được hiển thị ưu tiên sort theo kho có số tồn cao nhất.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận