Bắt đầu một topic mới

Số lượng đơn hàng hiển thị tại menu đơn hàng là đơn hàng thuộc dạng nào?

Đơn hàng hiển thị ở hình trên thuộc trạng thái sau:

- Trạng thái đơn hàng: mới

- Trạng thái thanh toán: chờ xử lý

Liquid error: translation data {:other=>"%{count} người "} can not be used with :count => 1. key 'one' is missing.
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận