Bắt đầu một topic mới

Tại sao khách hàng Đã có tài khoản nhưng Quên mật khẩu báo chưa có tài khoản

Cụ thể:

Khách hàng abc@gmail.com quên mật khẩu thì hệ thống báo Không tìm thấy tài khoản nào với email này trong khi admin báo khách hàng Đã có tài khoản.


Nguyên nhân: khách hàng đăng kí tài khoản bằng Số điện thoại.


Giải pháp: Quên mật khẩu bằng Số điện thoại.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận