Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng đã thanh toán nhưng không tăng Điểm xếp hạng

Problem: Đơn hàng đã thanh toán nhưng không tăng Điểm xếp hạng


Solution: Khi gặp thông tin này team kiểm tra những thông tin sau: 


- Tài khoản thành viên được kích hoạt từ khi nào: Vì đơn hàng phát sinh sau thời điểm active thành viên thì điểm xếp hạng mới được tích cho tài khoản đó

- Kiểm tra cấu hình thời gian tích điểm ở phần Cấu hình tích điểm, từ đó kiểm tra lại thông tin về tài khoản và điểm thưởng cho khách. 

Ticket tham khảo:  https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/134526 

Issue:  https://gitlab.haravan.com/qc/haravan_problem/issues/2034 đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận