Bắt đầu một topic mới

Chức năng tìm kiếm sản phẩm hiển thị kết quả sai trong seller

Tìm theo từ khóa "ê tô" thì trong trang quản trị hiển thị các sản phẩm không liên quan đến từ khóa này

Nguyên nhân: từ khoá search "ê tô" sẽ tương ứng với "to" nên search ra kết quả như trên.

Lưu ý: "ê" 1 ký tự nên sẽ không đưa vào từ khoá search. Bộ search từ 2 ký tự trở lên nhé.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận