Bắt đầu một topic mới

Không hiển thị cột tình trạng đơn hàng trên v2

Cột tình trạng đơn hàng chỉ hiển thị trên v2 khi khách hàng đang dùng xử lý đơn hàng nâng cao.  Xử lý đơn hàng cơ bản không hiển thị.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận