Bắt đầu một topic mới

Báo cáo thiếu sản phẩm ở admin nhưng có ở adminv2

Tình huống: Trong báo cáo lọc theo tên sản phẩm B nhưng tại adminv2 có hiển thị, admin lại không thấy sản phẩm B 


Nguyên nhân: do sản phẩm đó lúc phát sinh đơn hàng tên A, nhưng hiện tại tên B


- Admin:  ghi nhận đúng tên sản phẩm lúc phát sinh đơn hàng: là A

- Adminv2: ghi nhận động theo thông tin sản phẩm được cập nhật là B

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận