Bắt đầu một topic mới

Lỗi mất hình ảnh ở mô tả sản phẩm khi cập nhật thông tin cho sản phẩm

Diễn giải lỗi:  khi vào chi tiết sản phẩm trong admin insert hình vào mô tả sản phẩm (chưa bấm nút Cập nhật), sau đó ở mục hình ảnh sản phẩm xóa đi hình ảnh sản phẩm thì các hình vừa insert vào mô tả sản phẩm đồng thời cũng bị xóa. 

Nguyên nhân: khi xóa ảnh thì reload trang , hình chưa save trong mô tả nên bị mất.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận