Bắt đầu một topic mới

Hara Affiliate Tracking Pro

Affiliate Pro: mã CTV có thể gửi khách hàng để khách hàng nhập vào nhận giảm giá, giá trị giảm giá sẽ lấy % được setup ở Hoa hồng cho KH.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận