Bắt đầu một topic mới

Khi Hủy giao hàng tại HRV có đồng bộ sang nhà giao hàng không?

A.  ACTION HỦY ĐƠN HÀNG:

Đơn hàng nếu user action "HỦY ĐƠN HÀNG" thì sẽ hủy giao hàng luôn ở NVC (bất kì NVC nào)


B. ACTION CLICK NÚT HỦY GIAO HÀNG

Hiện tại: User thực hiện action click nút "HỦY GIAO HÀNG" tại chi tiết đơn hàng - Trạng thái vận đơn phía HRV là Hủy, Không sync qua NVC. KH cần vào trang của NVC để hủy.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận