Bắt đầu một topic mới

Sản phẩm có trong báo cáo nhưng lọc không hiển thị

Báo cáo bên Omnipower khi filter theo một sản phẩm cụ thể sẽ hiển thị sản phẩm đang tồn tại ở shop, trường hợp đã xóa rồi thì khi filter sẽ không thấy.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận