Bắt đầu một topic mới

Số sẵn có trong phiếu điều chỉnh

Vấn đề:  Số sẵn có tại phiếu điều chỉnh không hiển thị đúng


Giải pháp:


Hiện tại phần này không phải là lỗi. Vì hệ thống đang ghi nhận số sẵn có là số thực tế tại thời điểm xem phiếu điều chỉnh.

- Cột Số lượng :  là số sản phẩm thực tế được điều chỉnh của phiếu
- Cột Hàng tồn kho:  là số tồn kho thực tế tại thời điểm xem phiếu. Nếu hôm nay tạo phiếu nhập tồn mới cho sản phẩm này tăng lên 1. Thì ngày mai xem lại phiếu này thì cột tồn kho sẽ là 1 ( tồn thực tế theo ngày xem phiếu )
-  Cột Số sẵn có = cột  hàng tồn kho - cột số lượngđăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận