Bắt đầu một topic mới

Đặt hàng

Vấn đề: Đơn đặt hàng hiển thị không đúng giá tại thời điểm hiện tại.


Nguyên nhân: Trường hợp này chỉ bị khi khách hàng vô đặt hàng ở trạng thái chưa hoàn tất, nhưng không thanh toán, sau này khách mới thực hiện hoàn tất vịêc đặt đơn hàng. Nhiều case trước đây cũng gặp tình huống này. 


Giải pháp: Phụ thuộc vào lịch sử trình duyệt của khách hàng, hệ thống không can thiệp được.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận