Bắt đầu một topic mới

Chọn thanh toán qua PayPal lúc được lúc không

Nguyên nhân:


Khách hàng chọn tiền tệ cho website là USD, nhưng chỗ kết nối Paypal nhập tỉ giá là 24000 


Giải pháp:


Nếu tỉ giá USD/tiền tệ trên website (hiện khách hàng đang cài đặt là USD)Thì khi cấu hình phương thức thanh toán Paypal nhập tỉ giá là 1

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận