Bắt đầu một topic mới

Chọn thanh toán qua PayPal lúc được lúc không

Nguyên nhân:


Khách hàng chọn tiền tệ cho website là USD, nhưng chỗ kết nối Paypal nhập tỉ giá là 24000 


Giải pháp:


Tỉ giá USD/tiền tệ trên website (hiện khách hàng đang cài đặt là USD), nên tỉ giá nhập là 1


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.