Bắt đầu một topic mới

Hararetail hiển thị thiếu chức năng Cấu hình tồn kho

Vấn đề:


Hararetail không hiển thị đầy đủ chức năng Cấu hình, cụ thể là Chức năng Cho phép bán hàng khi hết tồn kho"


Nguyên nhân:


Khách hàng đang bật   "Ẩn sản phẩm hết hàng" 


Giải pháp:


Chỉ cần tắt cấu hình "Ẩn sản phẩm hết hàng" thì cấu hình "Cho phép bán hàng khi hết tồn kho" sẽ hiển thị.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận