Bắt đầu một topic mới

Một thông tin khách hàng nhưng tạo nhiều địa chỉ trong trang account của Buyer

Khi khách hàng đặt 1 đơn hàng thì hệ thống sẽ sinh ra 1 địa chỉ mới (hệ thống hiện không check địa chỉ trùng).
Và mục địa chỉ trong trang account của Buyer sẽ lưu của mỗi account tối đa là 10 địa chỉ, và các địa chỉ thứ 11, 12,... thì hệ thống sẽ tự xóa các địa chỉ đã lưu trước đó để lưu địa chỉ mới (Địa chỉ mặc định hệ thống sẽ không xóa)

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận