Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng (xem dạng list dạng cart)


Đơn hàng adminv2 nếu cấu hình Xử lý nâng cao thì sẽ không có chế độ xem dạng cart

Nếu là đơn hàng xử lý cơ bản thì sẽ có biểu tượng này
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận