Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng

Giá sản phẩm trong đơn hàng hiển thị không đúng với giá sản phẩm trên website hiện tại


Nguyên nhân: Do khi buyer thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không thanh toán. Sau đó seller vào thay đổi giá hiển thị website. Lúc này, buyer vào thanh toán thì hệ thống ghi nhận lại đơn hàng với giá lúc thêm vào gỉo hàng

Giải pháp: hiện haravan lưu thông tin sản phẩm ở giỏ hàng trong vòng 30 ngày, nếu khách hàng gặp trường hợp trên thì nhờ khách hủy đơn hàng đó và tạo lại đơn hàng mới. đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.