Bắt đầu một topic mới

Phân quyền nhân viên xem được đơn hàng 1 kho nhưng nhân viên xem được nhiều kho

Nếu khách hàng phân quyền cho nhân viên chỉ xem được 1 kho nhưng vẫn xem được nhiều kho. Kiểm tra:
 nhân viên đó được nằm trong nhóm quyền xử lý đơn không.


Nếu có nhân viên sẽ thấy.


image 

 

Link gitlap"  https://gitlab.haravan.com/qc/haravan_problem/issues/1382 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.