Bắt đầu một topic mới

Phân quyền nhân viên xem được đơn hàng 1 kho nhưng nhân viên xem được nhiều kho

Nếu khách hàng phân quyền cho nhân viên chỉ xem được 1 kho nhưng vẫn xem được nhiều kho. Kiểm tra:
 nhân viên đó được nằm trong nhóm quyền xử lý đơn không.


Nếu có nhân viên sẽ thấy.


image 

 

Link gitlap"  https://gitlab.haravan.com/qc/haravan_problem/issues/1382 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận