Bắt đầu một topic mới

Nhóm sản phẩm tự động

Problem:

Nhóm sản phẩm tự động chậm cập nhật sản phẩm mới có đủ điều kiện vào nhóm


Reason:

Đối với nhóm sản phẩm tự động, khi tạo sản phẩm mới, nhóm sản phẩm tự động mới, thay đổi điều kiện của nhóm sản phẩm thì hệ thống sẽ quét lại toàn bộ sản phẩm và nhóm sản phẩm để xem xét sản phẩm nào đủ điều kiện vào nhóm hoặc loại bỏ sản phẩm nào khỏi nhóm. Vì vậy sẽ tốn nhiều thời gian.

Thời gian: khoảng 1 tiếng, có thể nhanh hoặc chậm hơn 1 chút.


Solution:
Theo dõi, giải thích và nhờ khách thông cảm đợi.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận