Bắt đầu một topic mới

Sản phẩm không tìm được Chi tiết và Lịch sử tồn kho

Problem:

Sản phẩm có số tồn, có phát sinh đơn hàng nhưng khi tìm trong Chi tiết và Lịch sử tồn kho thì không trả về kết quả nào.


Reason:

Ban đầu KH chọn "Không quản lý tồn kho", sau đó mới chọn "Quản lý tồn kho" cho sản phẩm đó.

Kể từ thời điểm KH chọn "Quản lý tồn kho" thì Chi tiết và Lịch sử tồn kho mới ghi nhận dữ liệu, các dữ liệu trước đó không được ghi nhận hay bổ sung lại.


Solution:

Kiểm tra, hỏi thông tin và giải thích cho KH hiểu cách vận hành khi chuyển từ "Không quản lý tồn" lên "Quản lý tồn" cho 1 sản phẩm.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.