Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng

Tại sao khi in đơn hàng không thấy hiển thị Địa chỉ, Phone, Mail của Cửa hàng? 


Nguyên nhân: Do Nhóm quyền của nhân viên đó chưa được phân quyền Quản lý địa chỉ (ít nhất là quyền Chỉ đọc) 


Rule hoàn trả cho đơn hàng trong hararetail 


Case 1.

  • Đơn hàng không có chương trình khuyến mãi hay mã khuyến mãi.

Khi hoàn trả thì số tiền hoàn trả là giá gốc của sản phẩm. Được chỉnh lại số tiền hoàn trả nhưng không được lớn hơn tổng đơn hàng.


Case 2.

  • Đơn hàng có mã khuyến mãi/CTKM cho đơn hàng

Khi hoàn trả thì số tiền hoàn trả là số tiền gốc trừ cho số tiền khuyến mãi đã được phân bổ đều cho từng sp.


Case 3.

  • Đơn hàng có mã khuyến mãi/ CTKM cho đơn hàng ( đơn hàng bao gồm sản phẩm không áp dụng ctrinh khuyến mãi)

Khi hoàn trả thì số tiền hoàn trả là số tiền gốc trừ cho tiền khuyến mãi đã được phân bổ theo tỉ lệ cho từng sp 

(không tính cho sản phẩm không áp dụng khuyến mãi)


Case 4.

  • Đơn hàng có giảm giá Loyalty

Khi hoàn trả thì số tiền hoàn trả là số tiền gốc trừ cho số tiền khuyến mãi đã được phân bổ theo tỉ lệ cho từng sp.


Case 5.

  • Đơn hàng có giảm giá Loyalty + Mã khuyến mãi/ tiền khuyến mãi

Khi hoàn trả thì Loyalty sẽ phân bổ đều cho từng sản phẩm sau đó + cho mã khuyến mãi ( sau khi đã phân bổ các trương hợp ở trên)

Hoàn trả cho phép User nhập số tiền hoàn trả mong muốn nhưng không được lớn hơn hoặc bằng tổng đơn hàng.


* Email cám ơn khi mua hàng tại cửa hàng không hoạt động

Problem: Email cám ơn khi mua hàng tại cửa hàng không hoạt động, khi mua hàng không có email cám ơn gửi về

Solution:  Đăng nhập vào tài khoản chủ shop. Vào cấu hình/bán hàng bên hararetail xem có bật "Gửi email xác nhận cho khách hàng không?" Nếu chưa có thì bật lên là được 1 Comment

Kiểm tra đơn hàng
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận