Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng

Tại sao khi in đơn hàng không thấy hiển thị Địa chỉ, Phone, Mail của Cửa hàng? 


Nguyên nhân: Do Nhóm quyền của nhân viên đó chưa được phân quyền Quản lý địa chỉ (ít nhất là quyền Chỉ đọc) đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận