Bắt đầu một topic mới

Báo cáo

- Báo cáo tồn kho trong omnipower đã cập nhật số liệu chi tiết tồn kho bao gồm số tồn đầu kỳ và cuối kỳ  
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận