Bắt đầu một topic mới

Lưu ý chung

Các tài khoản nhà vận chuyển chưa có kết với website thì click giao hàng chọn nhà vận chuyển vẫn được nhưng sẽ hiển thị thêm dấu # và các đơn hàng này khách hàng sẽ tự xử lý bằng tay để cập nhật trạng thái vận chuyển (check đơn hàng MDH:101702HRV ở webtest https://website-omnichannel.myharavan.com) 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận