Bắt đầu một topic mới

Link đăng ký web ở môi trường test để test cổng thanh toán.

Tài khoản test cổng thanh toán thì phải test ở môi trường test https://sku.vn/admin/auth/register, không nhập tài khoản test ở wesite của khách hàng đang hoạt động được vì website hoạt động là môi trường thật.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.