Bắt đầu một topic mới

Link đăng ký web ở môi trường test để test cổng thanh toán.

Tài khoản test cổng thanh toán thì phải test ở môi trường test https://sku.vn/admin/auth/register, không nhập tài khoản test ở wesite của khách hàng đang hoạt động được vì website hoạt động là môi trường thật.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận