Bắt đầu một topic mới

Sản phẩm

Cách kiểm tra sản phẩm có thiếu Barcode hay không


B1: Xuất toàn bộ sản phẩm

B2: Cột Giá trị thuộc tính 1 lọc bỏ Blanks

Nguyên nhân: do những dòng nào có thông tin ở cột này thì chính là dòng phiên bản sản phẩm, dòng nào trống là dòng chứa link hình sản phẩm

 

 

 

B3: Copy dữ liệu đã lọc ở B2

B4: Cột Barcode clear hết, chỉ chọn Blanks


B5: Các dòng kết quả khi lọc ở B4 là các dòng thiếu Barcode nhé
Xóa sản phẩm


Khách hàng sử dụng tồn kho nâng cao, khi danh sách đơn hàng đã xóa hết, nhưng vẫn còn số đặt. Cần kiểm tra các phiếu điều chuyển đã xử lý xong hết chưa và thao tác xử lý hết các phiếu điều chuyển nhé.


Mô tả sản phẩm: 


Nhập hình gif ở mô tả sản phẩm vào mục cấu hình file tải hình gif lên sau đó insert link hình gif vào mục chèn hình bằng url mới hoạt động được. đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận