Bắt đầu một topic mới

Tiki

Rule đồng bộ tồn kho và giá ở Tiki: 


Barcode HRV = Product code Tiki
Rule đồng bộ tồn kho


- Sản phẩm có tồn <= 0 và có check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện 1.000.000

- Sản phẩm có tồn bằng <= 0 và không check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện 0

- Sản phẩm có tồn bằng > 0 và không check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện theo SL tồn

- Sản phẩm có tồn bằng > 0 và có check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện theo SL tồn

- Sản phẩm không có quản lý tồn kho : Sync qua tiki hiện 1.000.000


Ticket tham khảo:  https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/101763 
 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận