Bắt đầu một topic mới

Tiki

Rule đồng bộ tồn kho và giá ở Tiki: 


Barcode HRV = Product code Tiki
Rule đồng bộ tồn kho


- Sản phẩm có tồn <= 0 và có check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện 1.000.000

- Sản phẩm có tồn bằng <= 0 và không check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện 0

- Sản phẩm có tồn bằng > 0 và không check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện theo SL tồn

- Sản phẩm có tồn bằng > 0 và có check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện theo SL tồn

- Sản phẩm không có quản lý tồn kho : Sync qua tiki hiện 1.000.000


Ticket tham khảo:  https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/101763 


Rule đồng bộ sản phẩm sang Tiki 

+ Nếu không update được giá và số lượng => kiểm tra trong phần cấu hình có show message lỗi hay không, nếu có thì khắc phục những sản phẩm lỗi 

+ Nếu gặp lỗi "Hệ thống Tiki đang hoạt động không ổn định hoặc quá tải. Vui lòng thử lại" => có thể hỗ trợ nhanh bằng cách vào detail sản phẩm => bấm lại cập nhật là được

Cấu hình kênh bán hàng Tiki 


1/ Bổ sung thời gian kết nối và tên shop trong phần cấu hình

2/ Nếu thời gian kết nối sau thời gian đơn hàng được tạo => đơn đó sẽ không được đồng bộ về haravan. 

Lưu ý: 

+ Thời gian tạo đơn hàng chớ không phải là thời gian update status đơn hàng

+ Thời gian đồng bộ đơn hàng về haravan có thể kéo dài đến 8 tiếng => nên sau 8 tiếng nếu không thấy đơn hàng đồng bộ về thì mới là bug


** Rule đồng bộ đơn hàng **


1. Chỉ đồng bộ đơn hàng từ lúc kết nối (Tính dựa trên thời gian tạo đơn hàng trên tiki và thời gian kết nối kênh)

2. Trạng thái mapping giữa 2 kênh (Tiki -> Haravan)đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận