Bắt đầu một topic mới

Xử lý đơn hàng (chuyển qua nhà vận chuyển, hoàn trả, lọc) báo lỗi không thao tác được

Problem: Chuyển đơn hàng qua nhà vận chuyển báo đơn hàng không có sản phẩm giao hàng.Reason: 

Khi chuyển đơn hàng qua nhà vận chuyển báo không có sản phẩm giao hàng nguyên nhân do sản phẩm chưa check chọn có giao hàng.Để xử lý giao hàng được đơn hàng đó thì phải hủy đơn hàng và đặt lại đơn hàng mới.Sau khi đặt lại đơn hàng ở đơn hàng bị lỗi thì phải xóa sản phẩm ở đơn đặt lại và search sản phẩm đó add vào đơn hàng.
Xuất file đơn hàng: 


Khi xuất file đơn hàng: 

Cột tình trạng giao hàng, tình trạng giao hàng của sản phẩm: chỉ có 2 trạng thái là chưa hoàn thành và đã hoàn thành. 

Đã hoàn thành có nghĩa là đơn hàng đã bấm vào nút giao hàng. Nếu khách muốn xem tình trạng giao hàng : đang giao, đã giao... thì xuất file trong phần vận chuyển để xem. Problem:  Hoàn trả đơn hàng hệ thống báo sản phẩm không tồn tại 

Reason: những trường hợp xảy ra như sau:

- Khách hàng tạo sản phẩm tùy ý khi tạo đơn hàng. Sản phẩm tùy ý chỉ có trong đơn hàng tạo và không có trong danh sách sản phẩm trong hệ thống

- Khách hàng tạo đơn hàng xong, sau đó xóa sản phẩm đó và tạo lại sản phẩm khác 

- Sản phẩm trong đơn hàng đó khách hàng có thực hiện thao tác xóa variant, sau đó tạo lại các variant 


Team gặp trường hợp này có thể tham khảo trước khi báo bug xuống dev nha. 

Ticket tham khảo  https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/139578 


Problem: Đơn hàng không hiển thị phí vận chuyển khi tạo đơn mặc dù đã cấu hình phí vận chuyển rồi 

Reason: Do sản phẩm không chọn vào "Có giao hàng" nên khi tạo đơn sẽ không hiển thị phí vận chuyyển và cũng không giao hàng được 

Ticket tham khảo https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/140028 


Problem: Lọc các thông tin đơn hàng theo bộ lọc nhưng danh sách hiển thị đơn hàng không đúng.


Case minh họa:  lọc các thông tin đơn hàng theo bộ lọc : Chưa thanh toán và Đơn hàng không Hủy thì trong danh sách hiển thị vẫn chưa đơn hàng Hủy 


Solution: Đối với trường hợp này, vào đơn hàng lỗi, nhập ghi chú sau đó bấm lưu ghi chú và lọc lại là được. đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận