Bắt đầu một topic mới

Xử lý đơn hàng

Problem: Chuyển đơn hàng qua nhà vận chuyển báo đơn hàng không có sản phẩm giao hàng.Reason: 

Khi chuyển đơn hàng qua nhà vận chuyển báo không có sản phẩm giao hàng nguyên nhân do sản phẩm chưa check chọn có giao hàng.Để xử lý giao hàng được đơn hàng đó thì phải hủy đơn hàng và đặt lại đơn hàng mới.Sau khi đặt lại đơn hàng ở đơn hàng bị lỗi thì phải xóa sản phẩm ở đơn đặt lại và search sản phẩm đó add vào đơn hàng.
Xuất file đơn hàng: 


Khi xuất file đơn hàng: 

Cột tình trạng giao hàng, tình trạng giao hàng của sản phẩm: chỉ có 2 trạng thái là chưa hoàn thành và đã hoàn thành. 

Đã hoàn thành có nghĩa là đơn hàng đã bấm vào nút giao hàng. Nếu khách muốn xem tình trạng giao hàng : đang giao, đã giao... thì xuất file trong phần vận chuyển để xem. 
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận