Bắt đầu một topic mới

Phân quyền tài khoản trong omnipower

Problem: Đã được phân quyền vào admin tại haravan, nhưng khi đăng nhập thì báo bạn không có quyền truy cậpSolution (Thao tác phân quyền cho chủ shop thực hiện):Hiện tại khi được phân quyền tài khoản ở admin haravan, tài khoản đó mặc định sẽ có trong danh sách tài khoản ở omnipower. 

Cơ chế phân quyền của omnipower hiện tại là phân quyền theo nhóm tài khoản. Nên nếu tài khoản đã được phân quyền nhưng không được thêm vào nhóm quyền nào thì cũng không thể truy cập. 

Nếu muốn xóa tài khoản hay thay đổi mật khẩu cho tài khoản thì buộc phải thao tác bên myharavan.

Điều kiện để tài khoản truy cập được omnipower:

  • Tài khoản phải nằm trong 1 hoặc nhiều nhóm quyền trong omnipower


- Tài khoản phải được thêm vào 1 hoặc địa chỉ trong omnipower.Phân quyền cho nhóm tài khoản:

Có 2 loại nhóm tài khoản:

  • Nhóm tài khoản toàn quyền: chỉ cần click vào Toàn quyền quản trị Omnipower (có quyền xem, chỉnh sửa, xóa các thông tin trên omnipower) trong địa chỉ được cấu hình.


  • Nhóm tài khoản giới hạn quyền:  tùy theo nhà bán hàng cấu hình nhóm quyền cụ thể theo từng công việc riêng của nhân viên. 

      4 tính năng khi setup giới hạn quyền nhân viên:

  • Không có quyền: không thể truy cập vào menu bị giới hạn

  • Có quyền: có quyền truy cập vào mục đó

  • Chỉ đọc: chỉ xem được data ở menu được cấp quyền nhưng không thể thao tác tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa

  • Đọc và Ghi: xem được data ở menu được cấp quyền và có thể thao tác tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa data. Hiện tại nếu đã chỉnh sửa, tạo mới được thì sẽ xóa được, không thể giới hạn được tạo mới, chỉnh sửa và không xóa. 
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.