Bắt đầu một topic mới

Phân quyền tài khoản trong omnipower

Problem: Đã được phân quyền vào admin tại haravan, nhưng khi đăng nhập thì báo bạn không có quyền truy cậpSolution (Thao tác phân quyền cho chủ shop thực hiện):Hiện tại khi được phân quyền tài khoản ở admin haravan, tài khoản đó mặc định sẽ có trong danh sách tài khoản ở omnipower. 

Cơ chế phân quyền của omnipower hiện tại là phân quyền theo nhóm tài khoản. Nên nếu tài khoản đã được phân quyền nhưng không được thêm vào nhóm quyền nào thì cũng không thể truy cập. 

Nếu muốn xóa tài khoản hay thay đổi mật khẩu cho tài khoản thì buộc phải thao tác bên myharavan.

Điều kiện để tài khoản truy cập được omnipower:

  • Tài khoản phải nằm trong 1 hoặc nhiều nhóm quyền trong omnipower


- Tài khoản phải được thêm vào 1 hoặc địa chỉ trong omnipower.Phân quyền cho nhóm tài khoản:

Có 2 loại nhóm tài khoản:

  • Nhóm tài khoản toàn quyền: chỉ cần click vào Toàn quyền quản trị Omnipower (có quyền xem, chỉnh sửa, xóa các thông tin trên omnipower) trong địa chỉ được cấu hình.


  • Nhóm tài khoản giới hạn quyền:  tùy theo nhà bán hàng cấu hình nhóm quyền cụ thể theo từng công việc riêng của nhân viên. 

      4 tính năng khi setup giới hạn quyền nhân viên:

  • Không có quyền: không thể truy cập vào menu bị giới hạn

  • Có quyền: có quyền truy cập vào mục đó

  • Chỉ đọc: chỉ xem được data ở menu được cấp quyền nhưng không thể thao tác tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa

  • Đọc và Ghi: xem được data ở menu được cấp quyền và có thể thao tác tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa data. Hiện tại nếu đã chỉnh sửa, tạo mới được thì sẽ xóa được, không thể giới hạn được tạo mới, chỉnh sửa và không xóa. 
Một số lưu ý về phân quyền tài khoản trong Omnipower:


- Tài khoản được phân quyền "chỉ đọc" có thể xuất được thông tin dữ liệu trong omnipower (đơn hàng, khách hàng, tồn kho,...) nhưng không nhập dữ liệu lên được. Muốn nhập, xuất dữ liệu thì phải có quyền "đọc và ghi".


- Một tài khoản phân quyền trong nhiều nhóm tài khoản thì tài khoản đó sẽ lấy quyền cao nhất trong các nhóm tài khoản và rule là tập hợp các quyền trong các nhóm mà tài khoản đó được phân quyền


- Đơn hàng được chỉ định cho nhân viên A, sau đó xóa nhân viên A ra khỏi xử lý đơn hàng, đồng thời chỉ định nhân viên B vào xử lý, thì nhân viên A vẫn thấy được hành trình đơn hàng đó. Vì hệ thống tôn trọng lịch sử của các users. 


- Về dữ liệu tồn kho: tài khoản được phân quyền chỉ định dữ liệu tồn kho (điều chỉnh, điều chuyển, mua hàng) thì chỉ thấy được dữ liệu từ thời điểm được phân quyền trở về sau. Những dữ liệu trước thời điểm được phân quyền thì không nhìn thấy được. Chỉ có tài khoản owner hoặc tài khoản full quyền dữ liệu mới có thể thao tác được. 


- Báo cáo ở omnipower hiện tại chưa hỗ trợ theo locartion. Tức là dù tài khoản có được chỉ định cho 1 kho nhất định thì vào báo cáo vẫn có thể xem được hết dữ liệu của các kho khác. Trong tương lai sẽ build lại về tính năng này. 


- Khi phân quyền cho mail doanh nghiệp của khách hàng thì lời mời quản trị của bên mình bị mail server của bên khách hàng chặn, lúc đó báo lại khách hàng check lại mail server bỏ chặn mail noreply@haravan.com làđược. Ticket tham khảo: https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/139484 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận