Bắt đầu một topic mới

Facebook Product Feed


- Các sản phẩm có giá 0đ sẽ không được xuất ra trong trong XML và CSV.

- Hiện nếu sản phẩm có nhiều phiên bản thì app Facebook Product Feed chỉ xuất đúng phiên bản đầu tiên của sản phẩm trong file XML và CSV.đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận