Bắt đầu một topic mới

Facebook Product Feed

Problem: Ứng dụng Facebook Product Feed truy xuất Product ID từ website không đúng dẫn đến không matching được sản phẩm.


Source: https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/95902


Reason:

-       App Facebook Product Feed hiện tại truy xuất dữ liệu Product ID để matching là theo phiên bản của sản phẩm.

-       Shop của khách hàng đang sử dụng facebook pixel riêng ko theo bản của Haravan nên field Product ID không lấy đúng với mẫu field trong app Facebook Product Feed

 

 Solution: 

 

1. Phương án 1: Shop khách hàng cần kết nối và sử dụng Facebook Shop vì các thông tin truyền mới qua Facebook đã được Haravan cập nhật.

2. Phương án 2: Chỉnh code thủ công để lấy ID của phiên bản bản sản phẩm gửi qua Facebook


** Chỉnh trong theme

 

** Edit “Nội dung thông báo thêm” trong Cấu hình -> Thanh toán


 

Tên hàm

Thay đổi mới thành

ViewContent

content_ids: '{{ product.id }}',

content_ids: [{% for variant in product.variants %}'{{variant.id}}',{% endfor %}]

 

--> CSR sau khi kiểm tra nếu xác định app bị lỗi này thì gửi thông tin này đến team Customize để hỗ trợ khách hàng chỉnh code. Hoặc gửi trực tiếp thông tin đến khách hàng nếu khách hàng có team IT.


Xuất file CSV bị thiếu sản phẩm:


Nguyên nhân: Sản phẩm có giá 0đ sẽ không được xuất ra trong trường hợp này nhé 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận