Bắt đầu một topic mới

Facebook Product Feed

Vấn đề: xuất file feed data nhưng xem lại thì thấy thông tin trong file trống.


Xử lý:

- Các sản phẩm có giá 0đ sẽ không được xuất ra trong trong XML và CSV.

- Hiện nếu sản phẩm có nhiều phiên bản thì app Facebook Product Feed chỉ xuất đúng phiên bản đầu tiên của sản phẩm trong file XML và CSV.

- Ứng dụng facebook product feed + google product feed nếu muốn sản phẩm nào đó không đồng bộ qua facebook shop thì trong sản phẩm đó gắn 1 tag nosell là được


Chốt lại:  App chỉ xuất Feed các sản phẩm:  đã publish, không có tag "nosell", price > 0 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận