Bắt đầu một topic mới

Barcode

Qúet barcode không tự add to cart

Credit: Phương Trâm


Problem: Khi quét mã Barcode trong Hararetail thì không tự add to cart, tìm trên thanh search thì không thấy, phải tự tìm trên thanh search rồi tự add vào.


Reason:  Đối với mã barcode dưới 6 kí tự thì trên thanh search sẽ tìm kiếm được, nhưng không tự add to cart được.


Solution: Báo KH update độ dài của Barcode theo đúng tiêu chuẩn

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận