Bắt đầu một topic mới

Barcode

Qúet barcode không tự add to cart

Credit: Phương Trâm


Problem: Khi quét mã Barcode trong Hararetail thì không tự add to cart, tìm trên thanh search thì vẫn thấy, phải tự tìm trên thanh search rồi tự add vào.


Reason:  Đối với mã barcode dưới 6 kí tự thì trên thanh search sẽ tìm kiếm được, nhưng không tự add to cart được.


Solution: Báo KH update độ dài của Barcode theo đúng tiêu chuẩn

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.