Bắt đầu một topic mới

Haravan Combo

Xóa hàng loạt Combo đã tạo trong app Haravan Combo

Credit: Phương Trâm


Problem: KH tạo combo cho các nhóm sản phẩm với nhau, hoặc 1 sản phẩm với 1 nhóm sản phẩm,khi muốn xóa thì không có option cho phép xóa hàng loạt.

 


Reason:  Khi tạo combo giữa nhóm - nhóm hoặc giữa sản phẩm - nhóm thì sẽ tạo ra hàng loạt combo được mapping tương ứng.

Solution: Để xóa combo đã tạo, chỉ cần tạo thêm 1 combo khác với các điều kiện y chang combo muốn xóa, tuy nhiên sẽ set thời gian áp dụng là 1 mốc thời gian trong quá khứ (tức set cho combo này hết hạn để xóa hàng loạt)

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận