Bắt đầu một topic mới

Tài khoản khách hàng

Lưu ý:

  • Thông tin của 1 khách hàng bao gồm:
    • Thông tin chung
    • Địa chỉ

Có thể nhập email / hoặc số điện thoại. 

  • Số điện thoại của khách hàng trong Thông tin chung và Địa chỉ có thể khác nhau
  • Một khách hàng có thể có nhiều thông tin địa chỉ giao hàng. Khi tạo đơn hàng cho khách hàng đó, seller có thể chọn 1 địa chỉ giao hàng theo ý muốn

Đặc biệt, khi tạo đơn hàng, nếu chỉ nhập sdt/ email mà không tạo tài khoản khách hàng --> hệ thống mặc định là khách vãng lai --> ghi nhận trong tài khoản guest@haravan.com.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận