Bắt đầu một topic mới

Nhập file danh sách khách hàng

Chi tiết:  https://huongdan.haravan.com/blogs/tai-lieu-huong-dan/nhap-va-xuat-danh-sach-khach-hang 


2 khách hàng cùng email nhưng khác số điện thoại thì khi import file lên hệ thống sẽ báo trùng. 2 khách hàng phải có 2 email phải tương ứng với 2 số điện thoại khác nhau (hoặc chỉ có 2 email, không số điện thoại) thì sẽ import lên được.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận