Bắt đầu một topic mới

Xử lý đơn hàng

Vấn đề: Tại sao tại trang thanh toán, khi nhập đầy đủ thông tin khách hàng và bấm nút đặt hàng báo lỗi: Không tìm thấy phương thức vận chuyển.

Nguyên nhân:

  • Chưa cấu hình vận chuyển

  • Cấu hình vận chuyển nhưng thiếu thông tin: tỉnh thành nào đó, giá trị đơn hàng/ khối lượng đơn hàng bị thiếu.

  • Sản phẩm chưa click vào nút có giao hàng.


Giải pháp:
- Kiểm tra cấu hình vận chuyển đã có chưa.

- Không những đã cấu hình vận chuyển mà còn phải cấu hình đầy đủ các trường hợp có thể xảy ra.

- Click vào nút có giao hàng tại trang admin sản phẩm.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận