Bắt đầu một topic mới

PTTT_Onepay

Tài khoản test cổng thanh toán thì phải test ở môi trường test https://sku.vn/admin/auth/register, không nhập tài khoản test ở wesite của khách hàng đang hoạt động được vì website hoạt động là môi trường thật. oneypay

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận