Bắt đầu một topic mới

Báo cáo tổng quan

Hiện tại báo cáo doanh thu ở phần Báo cáo tổng quan là hiển thị doanh thu thuần (không bao gồm phí vận chuyển) đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận