Bắt đầu một topic mới

Facebook Shop

Các vấn đề cần lưu ý:

  • Khi kết nối Haravan với FB Shop, các sản phẩm sẵn có trong FB Shop trước đó sẽ bị xóa toàn bộ;
  • Nhóm sản phẩm phải có chứa sản phẩm trong đó thì khi sync lên mới thành công cả hai (sản phẩm lẫn nhóm sản phẩm);
  • Giá mặc định sản phẩm tối thiểu hiện thị trên Facebook là 10,000đ;
  • Description của sản phẩm sync sang FB Shop sẽ chỉ lấy phần text, không lấy format (Phần text chữ sẽ bị dính với nhau);
  • Nếu trong chi tiết sản phẩm có phần trích dẫn đã được input, description sẽ không sync sang FB Shop;
  • (to be updated)

Lỗi thường gặp

  • Lỗi “Error validating access token”: Tài khoản quản trị viên fanpage login lúc kết nối với Haravan thay đổi mật khẩu. Vì vậy, các sản phẩm sync sau thời điểm đó sẽ báo lỗi. Giải pháp sẽ là ngắt - kết nối lại và sau đó tiến hành sync

Vấn đề: Tại sao đồng bộ sản phẩm rồi nhưng không hiển thị trên facebook shop.

Nguyên nhân:
- Trong quá trình kết nối facebook shop quên chọn tính năng: Thêm sản phẩm vào cửa hàng trên facebook. ( Lỗi này gặp rất nhiều ).

- Chưa chọn sản phẩm để đồng bộ

- Khách chỉ chọn nhóm sản phẩm để đồng bộ mà không chọn sản phẩm.


Giải pháp:
- Ngắt kết nối và kết nối lại. Trong quá trình kết nối nhớ bấm nút: Thêm sản phẩm vào cửa hàng tren Facebook.


Chọn sản phẩm để đồng bộ. Hệ thống đồng bộ tên nhóm sản phẩm chứ không đồng bộ sản phẩm trong nhóm. Nên khách hàng cần phải đồng bộ cả tên nhóm sản phẩm và sản phẩm trong nhóm.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận