Bắt đầu một topic mới

Nhà vận chuyển ViettelPost2018

- Rule đồng bộ trạng thái đơn hàng


Khi trạng thái vận đơn được nhà NVC update lên trạng thái nào thì nếu trạng thái đó có mapping, trạng thái vận đơn sẽ được đồng bộ về với trạng thái tương ứng ở Haravan. Đối với trạng thái không được mapping, trạng thái vận đơn ở Haravan sẽ giữ nguyên trạng thái hiện tại. 


- Fulfillment Mapping Table


Trạng thái code VietelpostTrạng thái vận chuyển - VietelpostTrạng thái vận chuyển - HRV
-100 Chưa duyệt Chờ lấy hàng
104 Đã duyệt Đang đi lấy
107Đã hủy Hủy giao hàng
500 Đang giao hàngĐang giao hàng
501Giao thành côngĐã giao hàng
504 Hoàn thành công Chuyển hoàn 
505 Chờ duyệt hoàn
Chờ chuyển hoàn 
506 Không gặp khách Không gặp khách  
508 Đang giao hàng Đang giao hàng 
515 Duyệt hoàn Chờ chuyển hoàn 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận