Bắt đầu một topic mới

Không gửi tin nhắn cho customer từ conversation comment được

Problem: Khi thao tác gửi tin nhắn cho customer từ conversation comment, sẽ có những lỗi thường gặp như sau:

  • Báo lỗi khi gửi tin nhắn;

  • Hiển thị Đã nhắn tin.

Reasons:

  • Customer dưới 18 tuổi;
  • Comment đã được inbox trên fanpage hoặc các tool khác (harafunnel...);
  • Customer đã comment bằng fanpage, không phải bằng acc facebook cá nhân;
  • Comment tồn tại từ 6 tháng trở lên.

Solution: Hiện tại, đây là rule của Facebook, không phải là lỗi. Giải thích cho seller hiểu được rule của hệ thống.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận