Forum dành cho cộng đồng

CS Team_General Knowledges

Harainventory_Lessons Learned Document

Hararetail_Lesson Learned Documents

  • Đã được đăng bởi Huỳnh Nguyễn Ngọc Mỹ Khanh, over 1 year trước đây
    Lần trả lời cuối bởi Huỳnh Nguyễn Ngọc Mỹ Khanh over 1 year trước đây
  • Đã được đăng bởi Nguyễn Hoàng Khang, over 1 year trước đây
    Lần trả lời cuối bởi Nguyễn Hoàng Khang over 1 year trước đây

Omnipower_Lesson Learned Documents

Harafunnel_Lession Learned Documents

Harasocial_Lessons Learned Documents

Haraloyalty_Lesson Learned Documents